Plastika nosu (Rhinoplastika)

17.2.2015

Je to výkon zasahující do třech oblastí – psychické, estetické , funkční. Nos tvoří střed obličeje a spoluvytváří jeho charakter, proto zde pohled estetický úzce souvisí s psychikou. Navíc má nos i svou nezastupitelnou funkci jako čichový orgán a dýchací cesta.

Prvním krokem, který je třeba učinit, je porada se zkušeným plastickým chirurgem. Ten se musí dozvědět, co pacient od výkonu očekává, a vysvětlit mu, co je možno provést a co možné není a jaká rizika tato operace s sebou nese. Velmi důležitá je motivace pacienta, totiž jaké důvody jej k operaci vedou. Chirurg musí také posoudit zdraví, věk pacienta a místní vyšetření hodnocení tvaru či deformace nosu, dýchání, kostry nosu a měkkých tkání, charakteru kůže. Až na základě celkového zhodnocení pak chirurg rozhodne, je-li operace vhodná či nikoliv.

Konečný výsledek operace se dá odhadnout vždy jen přibližně a pacient si musí být vědom rizik, souvisejících s touto operací, která jsou navíc individuální svým výskytem i rozsahem. Je třeba vědět, že operace nosu má, jako každý chirurgický zákrok, svá specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga.

Operace je jen první fáze, na kterou má chirurg přímý vliv. Druhá fáze, kterou je proces hojení, je individuální záležitostí organismu pacienta a chirurg jí může ovlivnit jen nepřímo – svými instrukcemi a radami.

Pooperační období je proces dlouhodobý a individuální u každého jedince. Nejdříve je možno hodnotit výsledek operace po 2-3 měsících po operaci a definitivně bývá pooperační fáze ukončena za jeden rok.

Kdy je možné podstoupit operaci?

Dolní hranice je dána ukončením růstu a puberty. Není totiž vhodné zasahovat do tkání, které jsou v růstu, může pak dojít k deformacím. Horní hranice není pevně stanovena, optimální je rozsah do 35 let věku, ale i později je operace možná, avšak je nutné přísné individuální posouzení. S věkem totiž klesá elasticita a kontraktilita kůže, což je zejména nutné u redukčních (zmenšujících) operací nosu. Dalším důležitým měřítkem vhodnosti operace je věk z hlediska psychologického, kdy u jedinců okolo 30 let je jejich okolí na jejich vzhled navyklé a příliš radikální změna vzhledu pak s sebou může přinést problémy. Taktéž nelze spoléhat na to, že jakákoliv byť sebelépe provedená operace zachrání rozpadající vztah s partnerem, tam jsou vždy příčiny jiného druhu.

Předoperační pokyny:

  1. Alespoň jeden měsíc před operací nesmí pacient užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU např. acylpyrin, acylkoffin, aspro, alnagon. Dále pak enzymatické preparáty typu Wobenzym, Phlogenzym. Zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace a po operaci, takový pacient nemůže být operován!!
  2. Den před operací – od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  3. Vezměte si oděv, který se nepřetahuje přes hlavu!
  4. Výkon se platí v den operace, na danou částku pacient dostane účet.
  5. Pacient je propuštěn druhý den ráno po operaci a měl by mít zajištěný doprovod.

Vlastní operace:

Operační výkon je přísně individuální podle typu obličeje, ale i osobnosti. Operace patří k nejnáročnějším výkonům v oblasti estetické chirurgie a vyžaduje nejen velké zkušenosti chirurga, ale i velký estetický cit. Je prováděna v místním znecitlivění, protože celková narkóza výkon spíše komplikuje než usnadňuje. Bolest může pacient cítit pouze v prvních minutách operace během aplikace znecitlivujícího roztoku, poté již cítí pouze tahy, tlaky, ťukání při práci na kostěné oblasti, které mohou být vnímány jako nepříjemné, nikoliv však bolestivé. Také pooperační období snáší pacienti velmi dobře. Je třeba vědět, že po operaci nosu jsou běžné podlitiny na horních i dolních víčkách očních a otoky. Po operaci je na nos přiložena sádrová dlaha a nos tamponován zevnitř mastným mulem. Délka operace závisí na komplikovanosti zákroku. Špičkovému chirurgovi trvá kolem jedné hodiny.

Pooperační období

Pacient je uložen na lůžku a je pod kontrolou do druhého dne,,kdy je v doprovodu propuštěn domů s pokyny pro první období. Je nucen dýchat ústy, protože nos je zatamponován a přikládá si studené obklady s kompresí na oční víčka. Je třeba přijímat více tekutin, protože dýchání ústy dochází k větším ztrátám tekutin. Mezi 4.-5. dnem po operaci je odstraněna tamponáda a pacient si čistí nos každé 2 hodiny vatovými štětičkami. Nesmí smrkat!! Nesmí také svévolně sejmout sádrovou dlahu či upravovat náplasti dlahu fixující, mohlo by tak dojít k vážnému ohrožení výsledku operace. Po týdnu je provedena kontrola pod sádrovou dlahou a po 2 týdnech je sádrová dlaha sejmuta a pacient chodí již volně a dlahu si fixuje na noc po dobu dalších nejméně 14ti dnů. Následuje poučení o masážích a kontrola po měsíci. Nos se musí postupně adaptovat na teplo a chlad, v létě nedoporučujeme opalování a v zimě je třeba chránit před mrazem, protože je větší nebezpečí omrznutí. Během roku se poměry stabilizují.

Rizika operace:

Specifickým rizikem této operace je zjizvení. Vzhledem k tomu, že výkon je prováděn zevnitř z otvorů nosních, není jizva na povrchu nikde patrná. Jizvy se proto v průběhu hojení tvoří uvnitř pod kůží nosu. Silnější jizevnatá vrstva může v průběhu pooperačního hojení negativně ovlivnit původně pěkný tvar nosu, docílený operací. Silná mastná kůže s velkými póry event. Prokvetlá cévní kresbou je méně vhodná až nevhodná k operaci, protože má sklon se hojit silnější jizvou, čímž stoupá riziko nedobrého pooperačního výsledku. Rizikem u operace nosu je i tvorba silnější jizvy v oblasti měkkého nosu, tj. v dolní polovině nosu. Při hojení v podkoží může u cca 4% případů dojít k nárůstu silnější jizvy pod kůží a rozšířit hřbet a hrot nosní. Vyoperování jizvy je možné, avšak riziko recidivy – tj. nárůstu silné jizvy v reoperované lokalitě je vysoké.

U této operace je velmi důležitý výběr operatera – atestovaného specializovaného plastického chirurga, neboť je třeba před operací zvážit všechna rizika a možné komplikace, jež mohou ovlivnit výsledek operace.

Loading...

Naše služby

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Naše služby

Stránkování

<1 2