Informace k PIP a M-implants prsním implantátům

17.2.2015

  1. Společnost estetické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  2. Společnost plastické chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  3. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  4. Česká radiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

se připojují k doporučení  International Society of Aesthetic Plastic Surgery (dále jen „ISAPS“), které  uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že bez ohledu na existenci známek poškození doporučuje vyjmutí či výměnu implantátů výrobce Poly Implant Prosthese (PIP), Francie a prsní implantáty M-implants, výrobce Rofil Medical Nederland BV, Nizozemí, aby se zamezilo dalším zdravotním rizikům.

Proto všem pacientkám, které mají  tyto prsní  implantátydoporučují odstranit tyto implantáty na pracovišti, na kterém byla implantace provedena.

O časové naléhavosti provedení operace rozhodne lékař.  
Pokud si není z nějakého důvodu pacientka jista typem implantátu, který byl v jejím případě použitý,  je toto nutno ověřit rovněž na pracovišti, které operaci provedlo. Zdravotnické zařízení má ze zákona povinnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta každý implantát, který byl použit, a pacientka má právo si tuto informaci vyžádat. Uchování dokumentace je rovněž povinné, a to 40 roků od doby pobytu v nemocnici anebo 5 roků po ambulantní operaci.
V případě, že takové zařízení zaniklo, doporučujeme, aby pacientky navštívily nejbližší zdravotnické zařízení s pracovištěm plastické chirurgie. 
Za zcela nejasných okolnosti je jedinou možností pomoci obrátit se na zdravotní odbor příslušného municipálního úřadu, který je v příslušném místě zodpovědný za vydávání registrace zdravotnického zařízení.
Pokud pacientka odmítá odstranění implantátů či výměnu za zdravotně vyhovující, je třeba postupovat podle platných právních předpisů (negativní revers) a považujeme proto za platná následující doporučení:

  • Pacientky po rekonstrukci prsu u vrozených vývojových vad zůstávají ve standardní dispenzární péči plastické chirurgie.
  • Pacientky po rekonstrukci prsu při onemocnění prsní žlázy zůstávají ve standardní dispenzární péči onkologických pracovišť a pracovišť plastické chirurgie.
  • Pacientkám po kosmetických operacích důrazně doporučujeme pravidelnou každoroční kontrolu zobrazovacími metodami, především ultrazvukem a kontrolu u plastického chirurga.

Financování
Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR  k úhradě nákladů na potřebnou zdravotní péči bude vydáno v nejbližší době.

Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.                                          Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek
Společnost estetické chirurgie ČLS JEP                                Společnost plastické chirurgie ČLS 

Klinika plastické a estetické chirurgie v Praze > O nás > Informace k PIP a M-implants prsním implantátům